THÔNG BÁO

Các lĩnh vực hoạt động của NLG

Thông qua phương pháp NLG, tế bào gốc được kích hoạt bằng nguồn năng lượng ngoài không gian với tần số kết hợp chính xác nhất. Từ đó, NLG khẳng định có thể chuyển hoá tới chữa lành nhiều loại bệnh.