Ongoing

Hỗ Trợ Năng Lượng Trực Tiếp Tại SAN JOSE, CA

TỊNH XÁ NGỌC HÒA 766 S Second St, San Jose

Với tinh thần lan tỏa yêu thương và hạnh phúc, nhóm thiện nguyện Học Viên Lớp 4DNA tại San Jose luôn sẵn sàng truyền năng lượng trực tiếp hỗ trợ các CBAC. Thời gian - Thứ Hai - Thứ Sáu hàng tuần: 10:00 am - 11:00 am, và 4:00 pm - 5:00 pm. Chỉ theo hẹn. Xin vui lòng liên lạc Cô Khanh Q. để lấy hẹn. Địa điểm: Tịnh Xá Ngọc Hòa, 766 S Second St, San Jose, CA 95112 Liên lạc: Cô Khanh Q. (408) 513-7980 💖💖💖💖💖

Free