Install NLG on your home screen for a better experience.

 

 

Tap    then “Add to home screen”

Tôi hỏi đất: Đất sống với nhau thế nào?
– Đất trả lời: Chúng tôi làm nền móng cho nhau.
Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?
– Nước trả lời: Chúng tôi hòa lẫn vào nhau.
Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?
– Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh cho nhau.
Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?
– Mây trả lời: Chúng tôi tan biến vào nhau.
Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?
– Cỏ trả lời: Chúng tôi hòa quyện và réo rắt bên nhau.
Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?
– Cây trả lời: Chúng tôi che chở và leo quấn vào nhau.
Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào ???
– Không ai trả lời …
– Không ai nói gì cả !
Vì người … còn đang bận giận hờn và tham lam.
Vì người … còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ.
Vì người … còn nghi kỵ và mưu chước lẫn nhau.
Vì người … còn nặng nỗi thương đau.
Vì người … còn quên cách yêu nhau.
“Vì người còn chưa biết được rằng SỰ SỐNG vốn rất mau … LỤI TÀN”

banner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *